Vier kansrijke oplossingen voor verkeersproblemen op dijk in Groot-Ammers

Vier oplossingsrichtingen kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de verkeersproblematiek Voorstraat-Sluis in Groot-Ammers. Op basis van onderzoek van Antea Group heeft het college van B&W besloten om de oplossingsrichtingen ‘Noord (2021)’, ‘Noord eenrichting kort’, ‘Noord eenrichting lang’ en ‘Zuid 60 (2021)’ mee te nemen in fase 2 van het onderzoek.
In deze fase worden de genoemde vier oplossingsrichtingen verder onderzocht op onder andere de leefbaarheidseffecten. ‘De ‘nul-plus’ variant, met het vrachtwagenverbod, wordt niet als zelfstandige oplossing meegenomen. Maar de routes van vrachtwagens en de effecten van een vrachtwagenverbod worden wel in relatie tot de overgebleven oplossingsrichtingen bekeken.
In totaal zijn er acht oplossingsrichtingen voor een noordelijke en zuidelijke randweg onderzocht. Waarvan zes nieuwe varianten en twee die al in 2021 zijn onderzocht. Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op Voorstraat-Sluis in Groot Ammers te verbeteren, moet in ieder geval de hoeveelheid verkeer hier afnemen.
Als dit niet het geval is, is het niet zinvol om een oplossingsrichting verder uit te werken. De vier overgebleven oplossingsrichtingen dragen allemaal positief bij aan het verminderen van verkeer op Voorstraat-Sluis en worden daarom meegenomen in het verdiepende onderzoek. De ‘nul-plus’ variant valt om die reden af, maar blijft wel een rol spelen in het onderzoek naar maatregelen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid, zoals routes van vrachtwagens. Dit kan ook een ‘terugvaloptie’ zijn bij een besluit om geen randweg aan te leggen.
Financiële haalbaarheid
In fase 2, die nu start, onderzoekt de gemeente ook de financiële haalbaarheid. Dit moet leiden tot duidelijkheid over (co)financiering van andere partijen, zoals de provincie en het waterschap. Op deze wijze wordt de volledige financiële impact van de overgebleven oplossingsrichtingen inzichtelijk gemaakt.
Johan Quik, wethouder verkeer en vervoer: “In fase 1 zijn de oplossingsrichtingen beoordeeld op basis van thema’s zoals verkeersafwikkeling en ruimtelijke impact. Maar daarmee zijn we er uiteraard nog niet. Want tijdens de inspraak in 2021 hebben veel inwoners hun zorgen geuit over onder meer de gevolgen voor de leefbaarheid.”
“Die zorgen nemen we heel serieus en worden meegenomen mee in het verdiepende onderzoek in fase 2. Ik heb er vertrouwen in dat we de komende tijd alle mogelijke effecten inclusief de financiële haalbaarheid in beeld kunnen brengen. En dat we voor de zomer een goed onderbouwd voorstel aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.”
Meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek is te vinden op www.molenlanden.nl/randweg-groot-ammers. Inwoners die graag op de hoogte willen blijven, kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief via communicatie@jouwgemeente.nl onder vermelding van ‘randweg Groot-Ammers’