Vergadering 12 april 2016

Op 12 april 2016 heeft wederom een vergadering van de Klankbordgroep plaatsgevonden.

Het meest in het oog springende onderwerp van deze avond was (de inventarisatie voor) het Gemeentelijk verkeers en vervoersplan.(GVVP) In de week voorafgaand aan deze vergadering heeft een raadsvergadering plaatsgevonden waarin veel aandacht was voor een van de grootste verkeersproblemen in de gemeente Molenwaard, namelijk de verkeersdrukte en slechte doorgang op de Voorstraat en Sluis.

Het signaal dat dit aanpak behoeft, kwam des te krachtiger over door het inspreken van een drietal bewoners van de Voorstraat/Sluis. De aangedragen oplossingen voor deze problematiek varieren naar tijd (korte en lange termijn; bijvoorbeeld realisatie van een zuidelijke Rondweg ), naar denkwijze (ontmoedigingsbeleid en gedragsbeinvloeding versus striktere handhaving ) naar kosten, naar haalbaarheid (bv verbod voor zwaar verkeer anders dan bestemmingsverkeer) en de mate waarin zij door de gemeente Molenwaard dan wel door het Waterschap of de Provincie worden beslist.

Besloten wordt de inwoners van Groot-Ammers te vragen naar hun mening over dit onderwerp en over de te nemen maatregelen. Dit gebeurt aan de hand van stellingen tijdens de Braderie in Groot-Ammers op 21 mei aanstaande.

Andere onderwerpen die tijdens deze Klankbordgroep-vergadering aan de orde kwamen:

  • De wens om een Jeu-de-Boules baan aan te leggen tussen de Hof en de Veste
  • Verslag van de besprekingen over de N216, zowel de kruising Wilgenweg/N216 als de kruising bij het Schoonhovenseveer. Bij deze laatste komt een aparte fietsstrook (mede indachtig de vele kinderen die hier dagelijks gebruik van maken)
  • De eventueel aan te leggen parkeervakken op de stoep bij het oude gemeentehuis (waardoor de doorgang van auto’s minder belemmerd wordt en er een verkeersveiliger situatie ontstaat)
  • Het schoolzwemmen in 2016-2017