De Dorpsagenda bevat leefbaarheidsonderwerpen en aandachtpunten, waarvan de Klankbordgroep zich ten doel gesteld heeft deze verder te helpen en waar mogelijk te realiseren. Met enige regelmaat wordt deze dorpsagenda aangepast, aangezien er zaken afgerond zijn of door andere betrokken partijen (Gemeente, Waterschap, verenigingen/stichtingen, etc) worden ‘opgepakt’. 

Verkeersveiligheid Al jarenlang staat een veilige oversteekplaats voor fietsers N216/Wilgenweg op de agenda. Een nadrukkelijke wens van sportverenigingen, fietsers en het industrieschap Gelkenes. Dit vraagstuk ligt, na diverse verkeers-metingen, op het bordje van de Provincie. 
Ook blijven wij de aandacht vestigen op het drukke verkeer in de kern Groot-Ammers.  De verkeerssituatie op Sluis is inmiddels verbeterd. Daarna heeft de Klankbordgroep mede het initiatief genomen voor de vorming van een werkgroep Voorstraat/Sluis. Verbetermaatregelen qua inrichting van de Voorstraat zijn doorgevoerd. Een raadsbesluit om ‘doorgaand zwaar verkeer’ te weren uit de kern is genomen, maar nog niet geëffectueerd. Een beslissing over een eventuele randweg is in voorbereiding en zal begin 2023 worden genomen.   
Ook hebben wij met diverse verkeers-acties aandacht gevraagd voor onveilige verkeersituaties zoals overstekende kinderen op de dijk bij de kruising Gelkenes/Sportlaan. 
Goede en veilige wandel- en fietspaden in en rond Groot-Ammers (Essenweg, Tiendweg, Langs de lek) en veilige oversteekplaatsen bij de school (Eben Haezer), de Hof van Ammers en de carpoolplaats bij het veer Bergstoep zijn geïnitieerd en voor het overgrote deel gerealiseerd. 
Veel waardering hebben wij mogen ontvangen voor de realisatie van een bruggetje bij de Bovenkruier/Haarsteeg, genaamd ‘de Vlotste verbinding’. 

Overlast en Buurtpreventie
De Klankbordgroep is sterk verbonden met het ‘buurtpreventie-project’. Continu wordt er aandacht gevraagd voor dit project en het aantrekken van voldoende ‘lopers’, zowel op de website als op social media. 
Aandacht en meedenken doet de Klankbordgroep ook bij de aanpak van overlast door jongeren. De destijds door de Klankbordgroep gerealiseerde Jongeren Ontmoetingsplaats Plaats (JOP) bij de Reiger zal binnenkort, in samenwerking met de Gemeente, worden uitgebreid en verder verbeterd. 

Woningbouw Woningbouw en huisvestingsproblematiek is een regelmatig terugkerend onderwerp in de Klankbordgroep. 
Zo hebben wij aandacht gevraagd voor de (parkeer-)situatie in de Flohilstraat, wat geleid heeft tot een kleine inrichtings-aanpassing en betere handhaving. Ook over het participatieproces bij de bouw plannen op locatie Mourik hebben wij aan de bel getrokken. 
Opgemerkt wordt dat de Woonvisie woningbouwplannen, ambities en prestatieafspraken met woningbouwverenigingen , geen onderwerp zijn voor de Klankbordgroep maar voor de Gemeente.  

Groen De Klankbordgroep streeft naar voldoende groen in het dorp. Groen dat goed en netjes wordt bijgehouden. 
Dit betreft bijvoorbeeld het stimuleren van particulieren om de verstening van tuinen aan te pakken en het streven naar duurzaam onderhoud in het openbaar gebied (zoals de nieuwe groenstroken bij het rioleringsaanpak en biodiversiteit in de bermen) 
Concreet is de klankbordgroep nu bezig met het behouden en verbeteren van het Parkje achter de Julianastraat. Een werkgroep van de KBG heeft een bestemmingsplan wijziging ingediend om deze groenstrook tot een sport/beweeg en natuurpark voor jong en oud te maken. 
Ook het verfraaien van het dorp met bloembakken en het opknappen/verfraaien van de rotonde Graafland/Essenweg komt mede tot stand door (bemiddeling van) de Klankbordgroep.     

Leefbaarheid/ Voorzieningen Leefbaarheid is direkt gekoppeld aan de voorzieningen in ons dorp, met name qua middenstand en bedrijven. Deze partijen zijn ook van het allergrootste belang voor het verenigingsleven en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners. Inwoners dienen bewust gemaakt te worden dat winkelen op het eigen dorp en bij de eigen middenstanders/bedrijven de basis vormt voor een leefbaar dorp. Lokaal kopen en lokaal besteden wordt op alle mogelijke manieren gestimuleerd.